Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSITE WEEK VAN SNOEP GOED
Laatst geüpdatet: 12-2020

Week van Snoep Goed heeft als doel u te ondersteunen en inspireren tijdens de Week van Snoep Goed challenge. Hierbij vinden wij het belangrijk om vertrouwelijk met de door u verstrekte gegevens om te gaan. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we registreren als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.

1 Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna: “AV”) worden gebruikt door website Week van Snoep Goed, een initiatief van verschillende voeding- en gezondheid gerelateerde bedrijven. Deze AV zijn alleen van toepassing voor consumenten en bevatten een bepaling over het op de met Week van Snoep Goed gesloten overeenkomst toepasselijke recht en de rechter die bevoegd is om kennis te nemen van eventuele geschillen.

1.2 Week van Snoep Goed kan worden bereikt per e-mail en telefoon middels de volgende gegevens:
E-mailadres: info@weekvansnoepgoed.com
Telefoonnummer: 0135909907
1.3 Het BTW-nummer is NL854508119B01
1.4 De kopjes en hyperlinks die in deze AV worden gebruikt, zijn slechts opgenomen ter bevordering van het leesgemak. Het gebruik hiervan zal geenszins de werking van de AV beïnvloeden of wijzigen.

2 Toepasselijkheid, wijzigingen en geldigheid
2.1 De AV, inclusief de voorwaarden en policies waarnaar wordt verwezen, zijn van toepassing op alle diensten van Week van Snoep Goed.
2.2 De AV zijn te allen tijde in te zien, te downloaden en op te slaan voor latere kennisneming via de link “algemene voorwaarden” onder aan iedere pagina van het domein weekvansnoepgoed.nl
2.3 Wanneer u zich heeft ingeschreven op de nieuwsbrief via de Website bent u uitdrukkelijk akkoord gegaan met de inhoud en toepasselijkheid van deze AV. We verwachten dat u een kopie van alle relevante overeenkomsten, contracten en documenten opslaat, zoals deze AV en de Privacy Policy, en deze documenten uitprint wanneer u dit nodig acht. De AV en Privacy Policy zijn op ieder moment hier https://www.weekvansnoepgoed.nl/algemene-voorwaarden/ in te zien.
2.4 Week van Snoep Goed behoudt zich het recht voor op ieder gewenst moment wijzigingen te maken in de Websites, Producten en de toepasselijke policies zoals onze Privacy Policy en deze AV op elk moment. De toepasselijkheid van deze wijzigingen gaat in op het moment dat deze worden gepubliceerd door Week van Snoep Goed op de in deze AV vermelde plaatsen.
2.5 Mocht een (gedeelte) van een artikel van deze AV nietig of ongeldig worden verklaard of anderszins haar toepasselijkheid verliezen of onthouden worden, dan blijven partijen gebonden aan het overige gedeelte. De ongeldige bepaling wordt alsdan vervangen door bepalingen die wel geldig en bindend zijn en zoveel als mogelijk dezelfde of vergelijkbare strekking hebben als de nietige, ongeldige of anderszins niet-toepasselijke bepalingen.

3 Aanmelden voor Week van Snoep Goed via de Websites
3.1 U heeft een werkend e-mailadres nodig om zich aan te melden voor Week van Snoep Goed. Daarnaast is het mogelijk dat u uw cookie-instellingen moet aanpassen. U kunt uw instellingen aanpassen via de opties die uw browser u biedt.
3.2 Om u aan te melden voor Week van Snoep Goed doorloopt u de volgende stappen
i) Vul u volledige gevens in;
ii) Klik op ‘Aanmelden';  

4 Verzamen en delen van persoonsgegevens
4.1 Wanneer u zich aanmeldt voor onze dienst, vragen we u om een aantal persoonsgegevens te verstrekken. Wij vragen u slechts de gegevens die wij nodig hebben om onze dienst uit te kunnen voeren.
4.2 Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie. Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.
4.3 Door u verstrekte gegevens kunnen worden gedeeld met de partners van Week van Snoep Goed.

5 Gebruik van de Website van Week van Snoep Goed
5.1 U bent slechts gerechtigd de Website te gebruiken voor rechtmatige doeleinden, waaronder wordt verstaan het vergaren van informatie over Week van Snoep Goed.
5.2 In het geval u ervoor kiest de Website te gebruiken voor onrechtmatige doeleinden of deze AV op welke wijze dan ook te schenden, dan behoudt Week van Snoep Goed zich het recht voor om iedere overeenkomst met u te ontbinden.
5.3 Week van Snoep Goed kan ervoor kiezen het gebruik van de Websites te monitoren. Daarnaast kan Week van Snoep Goed ervoor kiezen om statistische gegevens of elektronische communicatie van welke aard dan ook te delen i) om te voldoen aan geldende wet- en regelgeving of verzoeken van bevoegde overheden of bestuursorganen, ii) om het gebruik van de Websites en het aanmelden op de nieuwsbrief mogelijk te maken en te houden, en / of iii) om de rechten en / of eigendommen van Week van Snoep Goed of de rechten van onze klanten veilig te stellen.
5.4 Week van Snoep Goed is, zonder voorafgaande berichtgeving hiertoe, gerechtigd uw toegang tot de Website te blokkeren, beperken of op te schorten, onder andere omwille van gedrag dat volgens Week van Snoep Goed in strijd is met toepasselijke wet- en regelgeving, deze AV of om andere wijze schadelijk is voor de belangen van bezoekers, een derde partij of Week van Snoep Goed dan wel aan haar gelieerde partijen.

6 Intellectuele eigendomsrechten
6.1 Week van Snoep Goed behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de Website voor, inclusief maar niet beperkt tot portret- en auteursrechten, merkrechten, handelsnamen, databankrechten en knowhow. Week van Snoep Goed behoudt zich het recht voor om de Website verder te exploiteren, verbeteren, testen, deleten en wijzigen.
6.2 U bent niet gerechtigd om enig kenmerk of teken van intellectuele eigendom te verwijderen van de Website of de Producten of om (gedeelten van) de Website te reproduceren, dupliceren of kopiëren.

7 Privacy
7.1 Week van Snoep Goed respecteert de privacy van de bezoekers van haar Website en zal te allen tijde streven de Wet bescherming persoonsgegevens en verdere of vervangende toepasselijke privacy wet- en regelgeving na te leven. De persoonsgegevens die we verzamelen via de Websites zullen zorgvuldig en adequaat worden verwerkt.

8 Aansprakelijkheid
8.1 De Website van Week van Snoep Goed wordt "as is" aangeboden. Week van Snoep Goed garandeert onder geen enkele omstandigheid de juistheid en volledigheid van de Website, de informatie zoals hierop vermeld of dat deze vrij van virussen of defecten zijn.
8.2 Iedere aansprakelijkheid voor schade, waaronder indirecte, directe, immateriële en gevolgschade, als gevolg van het gebruik van de Website of op welke andere manier dan ook ontstaan, is uitgesloten tot het wettelijk maximum, tenzij de ontstane schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Week van Snoep Goed. De totale aansprakelijkheid van Week van Snoep Goed wordt onder alle omstandigheden en voor zover de wet dit toelaat beperkt tot de vergoeding van directe schade.
8.3 Week van Snoep Goed is onder geen enkele omstandigheid en voor zover de wet dit toelaat aansprakelijk jegens u of enig andere persoon voor enig verlies of enige schade die voortkomt uit ongeautoriseerd gebruik van de Website of het ongeautoriseerd gebruik van enige informatie hierop.
8.4 Week van Snoep Goed spant zich in voor een volledig werkende Website. Week van Snoep Goed kan echter niet garanderen dat de Website vrij zal blijven van vertragingen, verstoringen of fouten. Week van Snoep Goed spant zich redelijkerwijs in voor de correctheid van de informatie op de Website, maar kan geen garanties geven omtrent de volledigheid en juistheid van deze informatie. Week van Snoep Goed neemt maatregelen om de persoonsgegevens die middels de Website worden verwerkt te beschermen, maar in het geval dat ongeautoriseerde derden op de systemen van Week van Snoep Goed inbreken accepteert Week van Snoep Goed geen enkele aansprakelijkheid bovenop de wettelijke aansprakelijkheid voor het gebruik van deze persoonsgegevens.
8.5 De Website bevat(hyper)links en referenties naar bestanden, websites en locaties van derde partijen. Week van Snoep Goed heeft de inhoud van deze bestanden, websites en locaties niet gecontroleerd en kan geen garanties geven omtrent de betrouwbaarheid. Een referentie naar een derde partij kan niet worden geïnterpreteerd als een, al dan niet expliciete of impliciete, aanbeveling voor deze derde partij of de benoemde informatie of producten. Week van Snoep Goed garandeert onder geen enkele omstandigheid de toegang tot bestanden, websites en locaties van derde partijen en accepteert geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik deze bestanden, websites en locaties. Het enkele feit dat een (hyper)link of referentie naar een derde partij is opgenomen betekent niet dat deze partij door Week van Snoep Goed wordt ondersteund.

9 Toepasselijk recht en geschillen
9.1 Deze AV, alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen tussen u en Week van Snoep Goed, zoals maar niet beperkt tot de overeenkomst ten aanzien van door u bestelde Producten, worden exclusief beheerst door Nederlands recht, zulks met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
9.2 De Nederlandse rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van (de toepasselijkheid van) deze AV, het gebruik van de Websites en ieder ander geschil dat tussen u en Week van Snoep Goed mocht rijzen, onverminderd uw recht om binnen een maand nadat Week van Snoep Goed zich schriftelijk op dit artikel heeft beroepen te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechtbank.

10 Overig
10.1 Mocht u vragen hebben, meer informatie wensen of een klacht wensen in te dienen, neem dan contact op met Week van Snoep Goed middels de in artikel 1 aangegeven informatie.
10.2 Mocht u gebruik wensen te maken van alternatieve geschillenbeslechting voor het oplossen van een (mogelijk) geschil met Week van Snoep Goed, dan kunt u contact opnemen met Week van Snoep Goed. Voor meer informatie over online geschillenbeslechting kunt u doorklikken naar het ODR-platform van de Europese Commissie https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=NL.
Contact

Stichting Week van Snoep Goed

info@weekvansnoepgoed.nl