PRIVACY STATEMENT

WEEK VAN SNOEP GOED PRIVACY STATEMENT
Laatst geüpdatet: 12-2020

1. Algemeen
1.1 Dit Privacy Statement (hierna: “Statement”) wordt gebruikt door Week van Snoep Goed, statutair gevestigd te ’s-Hertogenbosch (hierna: “Week van Snoep Goed” of “wij”). Week van Snoep Goed kan worden bereikt door te e-mailen naar info@weekvansnoepgoed.nl
1.2 Dit Statement is van toepassing op alle verwerking van data die u identificeert alsmede data die kan worden gebruikt om u te identificeren (hierna: “Persoonsgegevens”) door Week van Snoep Goed, zoals maar niet beperkt tot gebruik van de website zoals aangeboden door Week van Snoep Goed als webapplicatie (hierna: de “Applicatie”).
1.3 De Applicatie wordt door Week van Snoep Goed aan haar klanten (hierna: “Klant”) aangeboden. Dit betekent dat Klant ten aanzien van de gegevensverwerkingen in de Applicatie, met uitsluiting van Week van Snoep Goed, ‘betrokkene’ is in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens dan wel de vervangende wetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna gezamenlijk: “AVG”) ten aanzien van de Persoonsgegevens zoals verwerkt door middel van de Applicatie. Dit Statement is slechts bedoeld om u te informeren over de verwerking van uw Persoonsgegevens door Week van Snoep Goed. Week van Snoep Goed de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.
1.4 Week van Snoep Goed is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG als u contactgegevens verstrekt.
1.5 Week van Snoep Goed is gerechtigd dit Statement op ieder moment te wijzigen. Indien het Statement is gewijzigd, zal de gewijzigde versie aan u kenbaar worden gemaakt door publicatie op de website van Week van Snoep Goed
1.6 Door middel van ons Cookie Statement informeren wij u over het gebruik van cookies en vergelijkbare technieken op de website. .

2 Verwerking van Persoonsgegevens
2.1 Week van Snoep Goed is verantwoordelijk voor het vaststellen van het doel en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens via onze webiste. Daarom is Week van Snoep Goed de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.
2.2 Via de website verwerken wij persoonsgegevens door hier, bij het aanmelden van de nieuwsbrief, om te vragen. Via de website verwerken wij de volgende Persoonsgegevens:
Op verzoek:
·      Voor- en achternaam*;
·      E-mailadres*;
2.3 Week van Snoep Goed bewaart uw Persoonsgegevens zolang als nodig is om producten en diensten te leveren en om uw gebruik van de Applicatie te faciliteren.

3 Doel en grondslag verzameling Persoonsgegevens
3.1 De grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens is dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met de Klant en/of de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor de verschillende doeleinden. Week van Snoep Goed verzamelt uw Persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden vaon onze nieuwsbrief;
- Het verbeteren van onze dienstverlening;
- Marketing, bijvoorbeeld het sturen van aanbiedingen;
- Het identificeren van de Klant;
- Andere doeleinden mits dit vooraf met Klant of ander betrokkene is overeengekomen;

4 Delen van persoonsgegevens met derden
4.1 Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Week van Snoep Goed blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
4.2 De door u verstrekte gegevens, voor- en achternaam, E-mailadres, kunnen worden gedeeld met de partners van Week van Snoep Goed.

5 Ontvangers van Persoonsgegevens
5.1 De gegevens, waaronder Persoonsgegevens, in de Applicatie zijn inzichtelijk voor: Leveranciers: De partij die aan Week van Snoep Goed serverruimte beschikbaar stelt om de Applicatie op uit te voeren. Week van Snoep Goed draagt er zorg voor dat Persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte worden verwerkt en opgeslagen.

6 Uw rechten
6.1 De AVG geeft u bepaalde rechten ten aanzien van uw Persoonsgegevens. Week van Snoep Goed is de entiteit die deze rechten voor kan effectueren. Op basis van de geldende wet- en regelgeving heeft u de volgende rechten:
·     Bezwaar: Afhankelijk van de situatie, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens en de omstandigheden waaronder dit plaatsvindt.
·     Toegang: U heeft het recht om, met redelijke tussenpozen, te informeren i) of uw Persoonsgegevens worden verwerkt, ii) met welke doeleinden deze verwerking plaatsvindt, iii) welke categorieën van Persoonsgegevens betrokken zijn, en iv) wie de ontvangers of categorieën van ontvangers van Persoonsgegevens zijn.  
·     Wijziging, verwijdering, blokkering: Onder omstandigheden heeft u het recht om Persoonsgegevens te laten verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien Persoonsgegevens feitelijk onjuist, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel enigszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.
·     Kennisgeving: U heeft het recht om een mededeling te ontvangen van de partijen die uw Persoonsgegevens hebben ontvangen indien uw Persoonsgegevens naar aanleiding van uw verzoek zijn verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd. Het voorgaande geldt tenzij een dergelijke handeling onmogelijk is of een onredelijke inspanning vergt van een verwerkingsverantwoordelijke.
6.2 Indien u verzoekt uw Persoonsgegevens te verwijderen of te blokkeren, dan kan het zijn dat u de Applicatie niet meer kunt gebruiken.

7 Toepasselijk recht en geschillen
7.1 Het Nederlands recht is exclusief van toepassing op dit Statement.
7.2 Ieder geschil in verband met dit Statement of het gebruik van de Applicatie zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van Oost-Brabant, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch.

8 Vragen
8.1 Mocht u vragen hebben over uw privacy, dan kunt u contact opnemen met Week van Snoep Goed.Contact

Stichting Week van Snoep Goed

info@weekvansnoepgoed.nl